Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

 Tiltak som får støtte skal rette seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter, bidra til deltakelse på alternative mestringsarenaer, og medvirke til et mer inkluderende fritidsmiljø for barn og unge.

Målgruppen for tilskuddsordningen er barn og ungdom, samt deres familier berørt av fattigdomsproblem.

Det kan søkes om tilskudd for ett år av gangen, og både offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke.

Søknad og søknadsfrist
Søknadsfristen for 2019 er 10. desember 2018.

  • Søknader skal sendes inn direkte til Bufdir via søknadsportalen.
  • Søkere må sette seg inn i rundskriv og veileder til tilskuddsordningen. Rundskriv, veileder og annen informasjon ligger på Bufdir sine nettsider.
  • Lenke til søknadsskjema ligger på Bufdir sine nettsider.

Søknadsskjema publiseres på Bufdir sine nettsider senest 15. november.

Kontaktperson i Tinn kommune er;

Leder Rjukan frivilligsentral

Åshild Langeland, Tlf: 46818311    
 E-post:    ashild.langeland@tinn.kommune.no 

2022 © Rjukan frivilligsentral